25XIIW roku 2007 mija kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zgodnie ze Statutem Ks. Bp Ordynariusz zarządził wybory 25 listopada 2007 r. Rada jest ciałem doradczym, które pod kierownictwem Proboszcza czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego. Rada Duszpasterska stanowi zgodnie kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego ciało doradcze, które pod kierunkiem proboszcza parafii w ramach ustawodawstwa diecezjalnego czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. Za swój podstawowy cel rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wpieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną., troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno kulturowe.. W ramach Rady Duszpasterskiej działa Rada Ekonomiczna zajmująca się sprawami gospodarczymi parafii.

 

Wybory do nowej Rady odbyły się 27 XI 2007 r. W skład nowej rady weszli: Czachor Józef, Chabura Władysław, Wojnicka Zofia, Kaczmarczyk Stanisław, Skura Bolesław, Hanek Tadeusz, Stasiak Władysława, Lechowicz Albina, Czachor Stanisław, Gibuła Stanisław, Rudnik Janusz, Pięta Lucyna, Hachaj Franciszek(z urzędu), Zaleśny Tadeusz(z urzędu). Przewodniczącym Rady jest ks. proboszcz, a jego zastępcą został wybrany pan Stanisław Czachor. Sekretarzem Rady została pani Albina Lechowicz. Rada Ekonomiczna: Czachor Józef, Czachor Stanisław, Chabura Władysław, Pięta Lucyna, Skura Bolesław.