z28W dniu 20 X 2009 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła, że Ojciec Święty Benedykt XVI, mianował ks. dr. Andrzeja Jeża biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną w Tigillava (Północna Afryka). Ks. Andrzej Jeż jest dziesiątym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej. Biskup Nominat na hasło swojej pasterskiej posługi wybrał słowa: „Ad laudem Trinitatis et Deiparae” (Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy).

Ksiądz Andrzej Jeż urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej. Po ukończeniu LO w Limanowej wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bpa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 r.

Pracował jako wikariusz w parafii Krościenko n. Dunajcem i Wierzchosławice. W 1993 r. został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie homiletyki na ATK w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu licencjata w 1996 r. został odwołany ze studiów i mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Ponadto podjął wykłady z homiletyki. W tym czasie rozpoczął również studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które uwieńczył w 2001 r. obroną pracy doktorskiej z teologii dogmatycznej. Po zwolnieniu z obowiązków w Seminarium Duchownym, z dniem 21 VIII 2004 r. został mianowany proboszczem parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Jednocześnie pełnił urząd dziekana dekanatu Tarnów-Zachód. Z kolei 29 VII 2007 r. Biskup Tarnowski powierzył mu urząd proboszcza parafii p.w. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a następnie urząd dziekana dekanatu Nowy Sącz – Centrum. Ponadto został mianowany kanonikiem gremialnym i prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. W dniu 28 XI 2009 r. otrzymał sakrę biskupią. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu.