PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

            "Wiernych świeckich czekają w parafiach wielkie i ważne zadania. Winni oni omawiać i rozwiązywać problemy danej wspólnoty"
Ojciec Św. Jan Paweł II w adoracji "Christifideles laici"

Duszpasterska Rada Parafialna to grupa osób, duchownych i świeckich, której zadaniem jest służenie radą i pomocą ks. Proboszczowi w kierowaniu parafią. To szczególne zaangażowanie w życie parafii wynika z prawdziwej i głębokiej troski o dobro całej wspólnoty parafialnej, zarówno w wymiarze widzialnym jak i duchowym. Radzie Parafialnej przewodniczy ks. Proboszcz a jej skład tworzą parafianie mianowani z urzędu, oraz wybrani przez wiernych parafii w wyborach. Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych   wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Zgodnie ze Statutem Ks. Bp Ordynariusz zarządził wybory do nowych Rad 25 listopada 2007 r. Rada jest ciałem doradczym, które pod kierownictwem Proboszcza czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego. W ramach Rady Duszpasterskiej działa Rada Ekonomiczna zajmująca się sprawami gospodarczymi parafii.

W skład Duszpasterskiej Rady Parafialnej wybranej w dniu 25-11-2007 r. wchodzą:

 1. Czachor Józef
 2. Chabura Władysław
 3. Wojnicka Zofia
 4. Kaczmarczyk Stanisław
 5. Skura Bolesław
 6. Hanek Tadeusz
 7. Stasiak Władysława
 8. Lechowicz Albina
 9. Czachor Stanisław
 10. Gibuła Stanisław
 11. Rudnik Janusz
 12. Pięta Lucyna
 13. Hachaj Franciszek(z urzędu)
 14. Zaleśny Tadeusz(z urzędu)

Przewodniczącym Rady jest ks. proboszcz, a jego zastępcą został wybrany pan Stanisław Czachor. Sekretarzem Rady została pani Albina Lechowicz.
Rada Ekonomiczna: Czachor Józef, Czachor Stanisław, Chabura Władysław, Pięta Lucyna, Skura Bolesław.

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni eksperci i konsultanci, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania.

Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50 % wszystkich członków. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie Rady wybierają nową osobę zwykłą większością głosów.