Wioska Niedzieliska jest osadą dość starą, bo istniała jeszcze przed Szczurową, do której się dołączyła jako część składowa parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła.

 

Niedzieliska należały początkowo do parafii w Radłowie a przed 1529 r. włączono Niedzieliska do parafii w Szczurowej. W roku 1868 zbudowano w Niedzieliskach drewnianą kaplicę, obdarzoną przy­wilejem odprawiania Mszy św. prywatnych.

 

W latach 1928-1931 wybudowano nową kaplicę murowaną, na której cegłę ofiaro­wał baron Gőtz, właściciel Okocimia. Był to kościół jednonawowy, murowany z cegły, pokryty blachą pod wezwaniem św. Feliksa papieża i męczennika. Kościół miał 21 m. długości, 11 m. szerokości, pokryty był blachą, bez wieży. Kościół posiadał 7 witraży kształtu gotyckiego. Tabernakulum było drewniane. Obok kościoła znajdowała się mała murowana kapliczka ze studzienką wewnątrz. Obok ogrodzenia wzdłuż szosy znajdowała się figura św. Stanisława Bpa i męczennika, obok krzyż Misyjny i krzyż Odkupienia. Obraz św. Feliksa namalował w 1934 r. Władysław Duda.

 

Poświęcenia tej kaplicy dokonał w 1931 r. proboszcz ze Szczurowej, ks. kanonik Bartłomiej Harbut. Z opowiadań wnioskujemy, że dużo serca, pracy i starań włożyli w odbudowanie i wyposaże­nie kaplicy ówcześni mieszkańcy Niedzielisk.

 

Kościół zbudowany według projektu architekta Henryka Kotry. Główne elementy wyposażenia świątyni, tj. ołtarze, ambonę, chrzcielnicę wykonał w latach 1932-1934 Stanisław Giemza. W ołtarzu bocznym został zawieszony obraz św. Józefa, wykonany przez Kazimierza Puchałę w 1939 r.

 

h-01Do największych dobrodziejów i ofiarodawców kaplicy trzeba zaliczyć Agnieszkę Mundała, która swoim zaoszczędzonym groszem ufundowała krzyż na wieżę kościelną wraz z dzwonem, ambonę, konfesjonał, wieczną lampę wraz z balaskami, a w 1933 r. piękną monstrancję w kształcie słońca.

 

Małgorzata Pawelczak ufundowała figurę Matki Bożej Królowej z Dzieciątkiem Jezus na ręku do drewnianej kaplicy za ks. Walentego Dudki w 1905 r., którą w 1958 r. odnowiła i od­malowała Maria Bieżychudek wraz z mężem Władysławem, fundu­jąc równocześnie pancerne tabernakulum.

 

Ołtarz Wielki wraz z obrazem patrona kaplicy św. Feliksa I papieża i męczennika ufundował w 1934 r. Franciszek Czachor, syn Józefa i Agnieszki.

 

Do ołtarza bocznego figurę Najświętszego Serca Jezusowego ufundo­wał Stanisław Wiatr w 1936 roku. Do drugiego bocznego ołtarza obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus wraz z małym żyrandolem ofiarowali Helena i Tomasz Czachorowie w 1952 r.

 

W 1937 r., podczas wizytacji kanonicznej parafii Szczurowa, ówczesny ordynariusz diecezji tarnowskiej Ks. Bp Franciszek Lisowski zezwolił na pozostawienie w kaplicy w Niedzieliskach Najświętszego Sakramentu oraz udzielił przywileju odprawiania w kościele jednej Mszy św. w ciągu miesiąca.

 

W 1939 r. wybudowano staraniem parafian murowaną, parterową plebanię, aby można było starać się o ut­worzenie samodzielnej parafii. Majstrem murarskim przy budowie plebanii był Stanisław Lechowicz z Włoszyna.

 

5 października 1941 r. utworzono w Niedzieliskach tzw. Rektorat, przydzielając do niego duszpasterza. Ówczesny rząd­ca diecezji ks. Bp Edward Komar - Administrator Apostolski w liście wydanym z okazji tej uroczystości pisał:

 

Kochani Mieszkańcy Niedzielisk!

Duchem jestem wśród Was w tej uroczystej chwili... z głębi serca gratuluję Wam dzisiejszej uroczystości... Niech dzięki serdeczne i chwała Boża rozbrzmiewają odtąd nieustannie jak długo Niedzieliska stać będą, jak długo parafia istnieć bę­dzie - przez pokolenia i pokolenia.

To jedno uczucie, które ożywia mą duszę w tej chwili: uczu­cie najgorętszej, bezgranicznej wdzięczności ku Panu Bogu;

A drugie? Głębokiego uznania, pochwały i serdecznej wdzięczności dla Was, kochani Mieszkańcy Niedzielisk. Znane nam są Wasze za­biegi, trudy, wysiłki, ofiary, jakich nie szczędziliście by wybudować Kościół-mieszkanie dla Pana Jezusa, naszego Pana i Króla - by zapewnić mieszkanie i utrzymanie dla Jego sługi a Waszego Pasterza. Pan Bóg to wszystko policzył i Aniołom swoim w Księdze Waszego Żywota zapisać kazał.

Na koniec pełen gorących uczuć wdzięczności ku Panu Bogu i ku Wam, kochani Parafianie Niedzielisk, klękam przed Jezu­sem Eucharystycznym i biorę w pokorze najgłębszej błogosła­wieństwo z Jego Najsłodszego Serca ,przekazując je Wam wszyst­kim, a szczególnie tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do budowy Kościoła i stworzenia warunków dla mającej powstać parafii

Pierwszym Rektorem Kościoła w Niedzieliskach był Ks. Kano­nik Józef Barszcz. Mianowany 1 września 1941 r.

 

Za jego duszpasterzowania założono cmen­tarz parafialny. Zezwolenie na to przedsięwzięcie udzieliły niemieckie władze okupacyjne 18 marca 1942 r. Cmentarz został poświęcony 7 VI 1941 r. przez proboszcza ze Szczurowej.

 

4 września 1947 r. Ks. Józef Barszcz został przeniesiony do Tuchowa, a zmarł 29 września 1972 r. w Domu Księży Emerytów w Tarnowie. Został pochowany na cmentarzu w Padwi.

 

Następcą był Ks. Kanonik Władysław Kułakowski, były pro­boszcz parafii Batiatycze, kapłan wygnaniec z archidiecezji lwowskiej.

 

W aktach Archiwum Państwowego w Krakowie oddział w Bochni zachowała się charakterystyka wspólnoty sporządzona na wniosek Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (pismo wicestarosty powiatowego Wiktora Jankowskiego do Kazimierza Goedla, kierownika Referatu Społeczno-Politycznego w Brzesku z dnia 27 VIII 1949 r): „Na terenie tej parafii istnieją organizacje kościelne, jak Rada Parafialna, która liczy 6 członków, Żywy Różaniec – 150 członków. Organizacje te nie pracują społecznie, a jedynie wykonują praktyki religijne. Nastawienie organizacji kościelnych do obecnego ustroju nie jest wrogie. Sporów i zajść nie zanotowano. (StPBrz 31 – pozostawiono oryginalną pisownię)”.

 

h-023 grudnia 1951 r. Ks. Bp Jan Stepa, Ordyna­riusz Tarnowski erygował w Niedzieliskach samodzielną parafię, mianując Ks. Władysława Kułakowskiego administratorem parafii Niedzieliska.

 

Parafia liczyła 850 wiernych. Do parafii dołączono Wisowatki z parafii Borzęcin Górny oraz wieś Wygoda z parafii Strzelce Wielkie. W Wisowatkach jest murowana kaplica pod wezwaniem św. Stanisława, biskupa i męczennika, zbudowana w 1927 r.

 

11 stycznia 1952 r. urzędowo przekazano Ks. Władysławowi Kułakowskiemu inwentarz kościoła i Probostwo.

 

W 1954 r. parafia otrzymała piękny dar od rodaków z Klu­bu Niedzieliska w formie kompletu szat liturgicznych.

 

Wielką pomoc tak Księdzu Kułakowskiemu jak i jego następcy okazywali członkowie Rady Parafialnej w osobach min. Józefa Czachora, Jana Ozorki i Franciszka Habury.

 

28 listopada 1954 r. Ks. Bp Jan Stepa choremu księdzu Kułakowskiemu przydzielił do pomocy księdza wikariusza Stanisława Augus­tyna ze Słopnic, późniejszego proboszcza.

 

14 czerwca 1955 r. zmarł ks. kan. Władysław Kułakowski i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Niedzieliskach.

 

h-037 lipca tego roku Ks. Stanisław Augustyn przejął w obecności Ks. Dziekana Jana Łętka, proboszcza z Mikluszowic i członków Rady Parafialnej inwentarz Kościoła i Probostwa i w tym roku został zamianowany Proboszczem Parafii Niedzielis­ka. Ówczesni członkowie Rady parafialnej to: Józef Czachor, Franciszek Chabura, Jan Ozorka, Stanisław Wilk, Jan Kopacz, Jan Drąg. W 1959 r. parafia liczyła 1045 wiernych. W kościele w wielkim ołtarzu, zbudowanym w stylu gotyckim znajdowały się figury: Matki Bożej Królowej z Dzieciątkiem Jezus na ręku i berłem w prawej dłoni, obraz św. Feliksa, patrona kościoła, figury drewniane św. Piotra i św. Pawła. Tabernakulum było drewniane. Z prawej strony od wielkiego ołtarza w ołtarzu bocznym znajdowała się figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, zasuwana obrazem św. Józefa. Z lewej strony ołtarz Matki Bożej, zasuwany obrazem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W tym ołtarzu pod mensą ołtarzową znajdował się grób Pana Jezusa. W 1959 r. parafianie o imieniu Józef ufundowali obraz św. Józefa, namalowany przez Kazimierza Puchałę z Krakowa.

 

Dzięki pomocy Klubu Niedzieliska, w 1957 r., zelektryfikowano wieś, kościół i plebanię, sprawiono wielki gotycki żyrandol wykonany w Krakowie, a w roku następnym rodacy z USA ufundowali dwa dzwo­ny spiżowe, wykonane w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy, poświęcony Matce Bożej, Królowej Polski, o wa­dze 295 kg. a drugi świętemu Feliksowi patronowi parafii, o wadze 230 kg. Poświęcenia dzwonów dokonał Ks. Prałat Walenty Chrobak 8 czerwca 1958 r.

 

W następnym roku poświęcono obraz Ukrzyżowa­nego Chrystusa, namalowany przez prof. Adolfa Chylę z Kra­kowa. Obraz został ufundowany przez Józefę Gnatek z Chicago.

 

Kilka rodaczek odwiedzających kraj zakupiło w 1959 r. płaskorzeźby Drogi Krzyżowej - poświęcone 13 mar­ca 1960 r. W 1962 r. z funduszu rodaków sprawiono posadzkę do kościoła oraz wybudowano metalową dzwonnicę.

 

h-04Pani Katarzyna Prus z Chicago ufundowała duży obraz Matki Bożej Częstochowskiej, jako dar z okazji tysiąclecia Chrztu Polski oraz dywan pod ołtarz główny. Pani Anna Zdunek ufundowała obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

16 lipca 1967 r. zmarł ks. Józef Czachor, rodak z Niedzielisk, wyświęcony na kapłana w maju 1953 r. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Bp Ordynariusz Jerzy Ablewicz. 4 i 5 marca 1969 r. parafia przeżywała uroczystość nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Na uroczystościach był obecny ks. Bp Piotr Bednarczyk. W czerwcu 1969 r. w czasie odpustu parafialnego przeżywano 25 – lecie kapłaństwa ks. Stanisława Augustyna. Uroczystość zaszczycił swoja obecnością ks. Bp Piotr Bednarczyk. W dniach 30 i 31 marca 1974 r. parafia przeżywała wizytacje kanoniczną, która przeprowadził ks. Bp. Józef Gucwa.

 

W roku 1967 powiększono cmentarz parafialny. Z funduszów Klubu został ogrodzony siatką, a z frontu metalowym parkanem. W roku 1968 Parafia otrzymała w darze organy elektryczne firmy Hammond.

 

Te wszystkie dary dla Parafii świadczyły o zro­zumieniu jej potrzeb, wielkiej ofiarności i życzliwości do wioski i Kościoła. Dotychczasowy kościół był właściwie kaplicą niedostosowa­ną do wymogów duszpasterstwa parafialnego - brakowało przedsionka, odpowiedniej zakrystii, pomieszczenia na sprzęt liturgiczny.

 

Strop kościoła był prowizoryczny, wciąż pękał i groził zawaleniem - dlatego też pomyślano o remoncie i roz­budowie kościoła. W roku 1972 władze diecezjalne umieściły tę sprawę w planie budownictwa sakralnego. Po wielu staraniach władze rządowe okazały zrozumienie i w listopadzie 1974 r. uzyskano zezwolenie na rozbudowę kościoła.

 

H-05Wiosną 1975 r. założono fundamenty pod przedsionek, boczne kaplice i zakrystię. Projektantem rozbudowy był archi­tekt Roman Łomnicki z Krakowa - prace wykonywane były pod nad­zorem architekta Bolesława Witowskiego z Brzeska i maj­stra Władysława Zachary z Brzeska. Na tę budowę Rodacy z USA zaku­pili 150 tys. sztuk cegły.

 

W sierpniu 1975 r. przystąpiono do bu­dowy przedsionka bocznych kaplic i zakrystii. Elewacja fron­towa i przeciwległa została wyłożona kamieniem pińczowskim.

 

W roku 1976 rozebrano starą zakrystię, położono stropy na bocznych kaplicach oraz na zakrystii i przedsionkach.

 

Wiosną 1977 r. rozebrano całe prezbiterium oraz część murów bocznych. Blachy miedziane na pokrycie całego kościoła ufundował Klub Niedzielska.

 

Rozbudowa kościoła trwała 5 lat (1975-1980) W roku 1980 wprawiono dwa duże witraże, które ufundowali ks. Stanisław Augustyn oraz Jan i Stefania Czachorowie. Jeden przedstawia św. Stanisława Kostkę a drugi patrona parafii św. Feliksa.

 

20 lipca 1980 zmarł po 25 latach posługi duszpasterskiej ks. Proboszcz Stanisław Augustyn. Pogrzeb odbył się 23 lipca w Kościele parafialnym pod przewodnictwem Ks. Bpa Piotra Bednarczyka wraz z licznym duchowieństwem i wiernymi z Niedzielisk. W sierpniu 1980 r. Ks. Bp. Jerzy Ablewicz mianował nowym duszpasterzem parafii Ks. Władysława Mirowskiego.

 

13 czerwca 1981 odbyła się wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Ks. Bp. Władysława Bobowskiego. Wierni przygotowywali się do tego wydarzenia przez rekolekcje prowadzone przez Ks. Józefa Gawora, Proboszcza z Lubczy.

 

Tego samego roku zakupiono nowe paramenty liturgiczne, mianowicie dużą puszkę do Komunii Świętej, biały ornat i dwie kapy (białą i zieloną), krzyż na ołtarz i dwa dzwonki.

 

W 1982 r. zamontowano ogrzewanie kościoła oraz postawiono na cmentarzu grobowiec Ks. Stanisławowi Augustynowi.

 

W 1983 r. zakończono budowę murowanej dzwonnicy z cegły, pokrytej miedzią, w której umieszczono dwa dzwony. W tym samym roku położono posadzkę w kościele, a w 1984 r. sprawiono 20 ławek z drzewa jesionowego oraz zamontowano piorunochron na budynku kościoła.

 

W 1985 r. założono dwa witraże; pierwszy z wizerunkiem św. Bp. Stanisława ze Szczepanowa, drugi ze św. Maksymilianem Maria Kolbe, franciszkaninem z fundacji ks. Stanisława Augustyna i Błażeja i Heleny Bierzychudek. Witraże założono również w zakrystii i w sali katechetycznej. Zakupiono 6 nowych ornatów. W 1986 r. założono dwa duże witraże i balustradę na wejście do chóru.

 

h-06W 1987 r. trwały prace budowlane przy nowej plebani. Budynek pokryto blachą miedzianą. Urządzono wnętrze kościoła, wyłożono mozaiką front nawy głównej oraz ściany nad wejściami do kaplic bocznych, gdzie zbudowano ołtarze przyścienne z mozaikami i wprawiono drzwi wejściowe. Założono boazerię w kościele oraz w sali katechetycznej. Udało się wprawić dwa nowe witraże; pierwszy przedstawia ważniejsze sanktuaria w diecezji, drugi św. Świerada. Na ścianach nawy bocznej wykonano Drogę Krzyżową w formie mozaiki. Ozdobne tabernakulum umieszczono na ścianie nawy głównej.

 

W 1988 r. wykonano na nowej plebanii instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz grzewczą. 22 X 1988 r. odbyła się uroczystość poświęcenia trzeciego dzwonu(fundatorzy Helena i Bronisław Bieżychudek). Konsekracji dokonał Ks. Bp. Piotr Bednarczyk. Na uroczystości był obecny syn fundatora dzwonu, Władysław Bieżychudek. Patron dzwonu – św. Maksymilian Maria Kolbe. Stefania Majka z USA ofiarowała do kościoła kielich i puszkę.

 

W 1989 r. kontynuowano prace wykończeniowe na nowej plebanii, między innymi położono tynki na ściany. Na wieży kościelnej założono trzy dzwony sterowane i uruchamiane elektrycznie w zakrystii. W kościele umieszczono dwa stałe konfesjonały.

 

W 1992 r. do kościoła zakupiono jesionowe ławki na chór i na boki nawy głównej.

 

Na przełomie 1993 i 1994 r. parafia przeżywała peregrynację obrazu Miłosierdzia Bożego. W kościele zamontowano nową ambonę z emblematem Ducha Świętego.

 

31 stycznia 1996 r. przybył do pomocy ks. Władysławowi Mirowskiemu jego brat, Ks. Stanisław Mirowski, pracujący dotychczas w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie. W 1997 r. zmieniono instalację elektryczną w całym kościele, zakupiono nowy piec ogrzewający kościół oraz założono mosiężna kopułę nad chrzcielnicą.

 

8 XI 1997 r. miała miejsce wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez Ks. Bpa Władysława Bobowskiego.

 

W 1999 r. wprowadzono w każdą środę nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Rekolekcje wielkopostne przeprowadził w tym roku Ks. Józef Górka, proboszcz z Poręby Spytkowskiej.

 

W tym roku również wykonano generalny remont kaplicy św. Stanisława na Wisowatkach. Wymieniono sklepienie, dach, położono tynki na zewnątrz i w środku a także wymalowano ściany.

 

W 2001 r. parafia przeżywała peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w dniach 21-22 luty. Przewodniczył Ks. Bp Władysław Bobowski. W 2002 r. z fundacji Polonii ze Stanów Zjednoczonych oraz parafian pomalowano kościół wewnątrz i na zewnątrz oraz dzwonnicę.

 

h-0723 VIII 2003 r. proboszczem został ks. mgr Ryszard Sorota, dotychczasowy wikariusz w parafii Krynica-Zdrój. Organistą w parafii został pan Franciszek Hachaj. Została wprowadzona comiesięczna msza św. w kaplicy św. Stanisława na Wisowatkach, oraz regularne odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Jeszcze w 2003 r. dokonano remontu i prac wykończeniowych na nowej plebanii. Stara plebania została wyburzona. Fundamenty kościoła oraz schody zostały obłożone kamieniem. Rozpoczęto prace przy budowie przykościelnego parkingu. Przed tabernakulum zamontowano dwie wieczne lampki, zbudowano granitowe podstawy pod obrazem i figurą Matki Bożej. Prace te zostały wykonane dzięki wsparciu Wspólnoty Leśnej.

 

W lutym 2004 r. został powołany do życia Parafialny Oddział Caritas. Rekolekcje parafialne głosił ks. mgr Andrzej Górski z parafii Siedlce. 12 IV 2004 r. parafię odwiedził ks. biskup ordynariusz Wiktor Skworc. Ks. Bp odprawił uroczystą sumę w czasie której podziękował wszystkim za dotychczasową pracę pogratulował zmian jakie zaszły w Niedzieliskach. Uczestnikami tej podniosłej uroczystości byli także Ks. Prałat Bogusław Wójcik i Ks. Prałat Stanisław Czachor, rodak z Niedzielisk.

 

13 i 14 V parafię nawiedziła kopia obrazu Matki Bożej Różańcowej z Bochni. W 2004 r. odnowiono obrazy św. Anny i św. Józefa oraz założono nowe nagłośnienie w kościele, w połowie sfinansowane prze ks. Prałata Franciszka Ozorkę, rodaka z Niedzielisk. Dzięki ofiarności Ks. Prałata Stanisława Czachora zainstalowano elektroniczny napęd dzwonów. Rozpoczęto budowę ogrodzenia plebanii oraz północną część ogrodzenia cmentarza oraz odnowienie całego ogrodzenia. Została również wyremontowana kapliczka Maryjna na placu kościelnym. Odnowiono figurę św. Stanisława i przeniesiono na plac przed plebanią.

 

h-0823 V odbył się odpust parafialny. Sumie przewodniczył Ks. Prałat Stanisław Czachor. Został poświęcony obraz Miłosierdzia Bożego oraz odnowiony obraz św. Feliksa i figura św. Stanisława. Po raz pierwszy w historii parafii procesja Bożego Ciała wyruszyła do 4 ołtarzy zbudowanych na terenie wsi. Trasa procesji wiodła przez Błonie i Góry. W tym roku zakończono prace przy elewacji zewnętrznej plebanii oraz przystosowano parter dla celów duszpasterskich. Wokół kaplicy na Wisowatkach rozpoczęto budowę nowego ogrodzenia.

 

Od 22 do 28 V 2005 r. odbyły się misje parafialne które przeprowadził ks. Zygmunt Tokarz ze Zgromadzenia Księży Saletynów. Misje zaowocowały powstaniem nowych róż różańcowych, w tym Róży Mężczyzn, zainicjowaniem pracy scholi młodzieżowej oraz licznymi trzeźwościowymi postanowieniami zapisanymi w Księdze Trzeźwości. Zakończeniem i podsumowaniem misji parafialnych była uroczystość odpustowa ku czci św. Feliksa która przypadła 29 V. Sumie przewodniczył Ks. Misjonarz Zygmunt Tokarz. Na odpust został ufundowany przez Różę św. Faustyny i św. Magdaleny nowy ornat z wizerunkiem św. Feliksa, który podczas odpustu został uroczyście poświęcony. W tym roku trwały prace przy ogrodzeniu kościoła, założono dwie lampy przed kościołem, wyremontowano i poprawiono okna zabezpieczające witraże na kościele. Do kościoła dzięki fundacji pana Henryka Stąśka z USA zakupiono używane organy, dzięki fundacji Wspólnoty Leśnej obłożono białym marmurem gzyms pod chórem i zamontowano napis „Idźcie w pokoju Chrystusa”.

 

W 2006 r. wykonano w kościele nową instalacje grzewczą a na cmentarzu położono nowy chodnik z kostki brukowej dzięki wsparciu finansowemu Wspólnoty Leśnej. 12 III miała miejsce renowacja misji, którą przeprowadził ks. Józef Wal ze Zgromadzenia Księży Salezjanów. 18 III rozpoczęła się wizytacja kanoniczna parafii którą przeprowadził ks. Bp Stanisław Budzik, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Wizytacja rozpoczęła się Mszą św. o godz. 17.00 połączona z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania. W ramach wizytacji ks. bp spotkał się min. z ministrantami i lektorami, scholą, Grupa Misyjną, Radą Parafialną, Caritasem oraz 19 III na Mszy św. o godz. 8.00 z różami różańcowymi.

 

W tym roku wykonano również remont części ogrodzenia cmentarza. 7 V odbył się odpust w kaplicy na Wisowatkach ku czci św. Stanisława. Sumie odpustowej przewodniczył ks. mgr Henryk Juszczyk, rodak z Wygody. Przed odpustem zrobiona została nowa posadzka w kaplicy. 21 V odbył się odpust ku czci św. Feliksa. Sumie odpustowej przewodniczył ks. dr Grzegorz Ociepka, przełożony i profesor z WSD w Tarnowie. 8 VII została odprawiona Msza św. na cmentarzu, poświęcono odnowiony krzyż znajdujący się na cmentarzu oraz tablice ku czci poległych i pomordowanych w czasie I i II wojny światowej, które ufundował i wykonał pan Władysław Wojnicki. W sierpniu tego roku przebywał w USA ks. Ryszard Sorota, gdzie min. spotkał się z rodakami pochodzącymi z Niedzielisk oraz z Klubem Niedzieliska w Chicago.

 

h-093 IX 2006 r. nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza. Ks. Ryszard Sorota został mianowany proboszczem w parafii św. Katarzyny w Grybowie. Nowym proboszczem został ks. Józef Masłoń, pracujący ostatnio jako wikariusz w parafii MBNP w Mielcu. We wrześniu rozpoczęto prace przy zadaszeniach przy wejściu głównym do kościoła i do zakrystii. Całość inwestycji objęła zrobienie zadaszenia przed głównym wejściem do kościoła, zadaszenia przed wejściem do zakrystii oraz wykonanie dodatkowych drzwi wejściowych obok dotychczasowych głównych drzwi wejściowych do kościoła. Przygotowania do tej inwestycji rozpoczął już ks. Ryszard Sorota, poprzedni proboszcz parafii. Konstrukcje metalowe, wykonane zostały przez Firmę METALEX z Mikołajowic, elementy kamienne zostały zamówione w Pińczowskich Zakładach Kamienia Budowlanego. Prace drzewne wykonała Firma pana Władysława Strąga z Rudy Rysie. Prace murarskie wykonał pan Ireneusz Zaleśny z Borzęcina, drzwi wykonał pan Stanisław Ducinowski z Borzęcina. Prace malarskie pan Janusz Rudnik z Podszumina. Te inwestycje w dużej mierze sfinansowała Polonia z Chicago, indywidualnie pan Andrzej Policht z Chicago oraz parafian.

 

8 X w Niedzielę Kapłańską w parafii głosił Słowo Boże diakon Robert Osak z Nagoszyna. W 2006 r. sakrament chrztu św. przyjęło 7 dzieci, udzielono 3 ślubów, do wieczności odeszło 12 osób.

 

W 2007 r. rekolekcje wielkopostne głosił ks. Grzegorz Baran, studiujący dogmatykę na KUL-u. 29 IV w parafii gościliśmy dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera - S. Barbarę i S. Kazimierę. Siostry wygłosiły Słowo Boże, opowiadając o swoim Zgromadzeniu, swojej pracy i misjach. Po każdej Mszy św. była możliwość porozmawiania z siostrami oraz zakup materiałów misyjnych które siostry przywiozły. W ramach umisyjniania parafii 27 V została przeprowadzona loteria misyjna przygotowana przez młodzież i dzieci z PDMD.

 

6 V odbył się odpust ku czci św. Stanisława w kaplicy na Wisowatkach. Sumie przewodniczył ks. prałat Adam Mardeusz, proboszcz parafii Okulice, który również poświęcił nowe tabernakulum, ufundowane wraz z wiecznymi lampkami przez pana Adama Srokę i jego rodzinę. W kaplicy na Wisowatkach zamontowano okna zabezpieczające witraże. Została również odnowiona chorągiew św. Stanisława.

 

13 V parafia przeżywała uroczystość I Komunii Świętej. Do Sakramentu Eucharystii po raz pierwszy przystąpiło 9 dzieci. W tym samym dniu obchodzono w Niedzieliskach Gminny Dzień Strażaka. Mszę św. celebrował i wygłosił kazanie ks. proboszcz Józef Masłoń. W uroczystościach wzięło udział około 200 strażaków.

 

h-103 VI w uroczystość odpustową ku czci św. Feliksa sumie przewodniczył Ks. prałat dr Bolesław Klaus, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

 

12 VIII przybył do parafii ks. bp Władysław Bobowski aby wziąć udział w uroczystości jubileuszu 50 – lecia zawarcia Sakramentu Małżeństwa przez państwa Helenę i Józefa Czachorów. 22 X parafia przeżywała uroczystość 100 rocznicy urodzin najstarszej parafianki, pani Stefanii Hachaj, która urodziła się 22 X 1907 r. Ks. proboszcz sprawował uroczystą Mszę św. w intencji jubilatki. 25 XI odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej na nową kadencję. W skład nowej Rady weszli: Czachor Józef, Chabura Władysław, Wojnicka Zofia, Kaczmarczyk Stanisław, Skura Bolesław, Hanek Tadeusz, Stasiak Władysława, Lechowicz Albina, Czachor Stanisław, Gibuła Stanisław, Rudnik Janusz, Pięta Lucyna, Hachaj Franciszek, Zaleśny Tadeusz. W 2007 r. sakrament chrztu św. przyjęło 10 dzieci, do wieczności odeszło 10 osób. W tym roku zostały zakupione nowe alby dla lektorów, kapturki dla ministrantów, nowa kapa oraz nowe figury do szopki.

 

W 2008 r. – 2 III zmarł ks. Władysław Mirowski który był proboszczem w parafii Niedzieliska w latach 1980 – 2003. Pogrzeb odbył się 5 III w parafii Wielopole Skrzyńskie. Mszy św. przewodniczył ks. infułat Władysław Kostrzewa z Tarnowa. W pogrzebie wzięli udział parafianie z Niedzielisk w licznie około 80. Rekolekcje parafialne w 2008 r. głosił ks. Eugeniusz Mrożek, wikariusz z Nowego Sącza. Sumie odpustowej na Wisowatkach 4 V przewodniczył ks. Albert Urbaś, proboszcz parafii Uście Solne. W tym roku na Wisowatkach została wykonana elewacja wejścia do kaplicy(obłożono płytkami schody wejściowe i do zakrystii oraz naokoło kaplicy zostały położone płytki oraz rezimal).

 

1 VI uroczystości odpustowej ku czci św. Feliksa przewodniczył ks. prałat Kazimierz Czesak, proboszcz parafii MBNP w Mielcu. 15 VI w parafii gościł pan Leszek Jaworski, animator Rycerstwa Niepokalanej, który wygłosił prelekcję na temat Rycerstwa Niepokalanej. Do Rycerstwa zapisało się około 300 parafian.

 

W 2008 r. zakupiono do parafii min. dwa nowe welony i nowe świece do katafalku(dar Zofii i Zdzisława Chabura z USA), zielony ornat(dar pielgrzymów z pielgrzymki parafialnej do Kalwarii i Wadowic), ornat czerwony do kaplicy w Wisowatkach, 2 komplety ampułek do Mszy św.(dar rodziców dzieci do I Komunii św.). Do kościoła w Niedzieliskach został sprawiony obraz błogosławionej Karoliny Kózka, namalowany przez Tadeusza Kowala z Woli Radłowskiej, ufundowany przez Jana i Halinę Stąsiek z Chicago. Obraz poświęcił 28 XII ks. prałat Stanisław Czachor. Podobny obraz został również sprawiony do kaplicy w Wisowatkach(fundacja rodziny z Wisowatek). W kościele dokonano renowacji dwóch witraży, pomalowano na zewnątrz i w środku kapliczkę Matki Bożej obok kościoła.

 

h-11W tym roku wykonano prace przy zmianie instalacji elektrycznej w kościele. Dokonano wymiany liczników, wyniesienie licznika na zewnątrz i wymianę tablicy sterowniczej oświetlenia kościoła i dzwonów. Zostały założone nowe skrzynki sterownicze wraz z wyposażeniem. Prace wykonała firma pana Tadeusza Małka ze Szczurowej. Prace sfinansowano z ofiar parafian oraz z fundacji pana Andrzeja Polichta z Chicago. W 2008 r. urodziło się 4 dzieci, do I Komunii św. przystąpiło 9 dzieci, do sakramentu bierzmowania 16 osób. Zmarło 13 osób.W 2009 r. sumie odpustowej ku czci św. Feliksa przewodniczył ks. prałat Stanisław Tabiś, proboszcz parafii Strzelce Wielkie. Na Wisowatkach sumę odpustową ku czci św. Stanisława odprawił ks. Józef Korzeń, rezydent z parafii Cerekiew, były długoletni proboszcz tej parafii. Odpust uświetnił swoim występem zespół folklorystyczny „Promyki Krakowa” z Krakowa.

 

Rekolekcje wielkopostne głosił w dniach 22-25 III ks. mgr Józef Partyka, pochodzący z parafii Wola Rogowska, studiujący na KUL-u. Dzięki wsparciu Wspólnoty Leśnej wykonano nowe ogrodzenie cmentarza od strony wschodniej i południowej oraz poczyniono przygotowania pod parking przed cmentarzem. Wspólnota również sfinansowała wykonanie 4 klęczników do kościoła, wyposażyła salę dla dzieci na plebanii, pomieszczenie dla biblioteki parafialnej oraz Izbę pamięci parafialnej”. W tym roku zostały odnowione i poddane renowacji dwa pająki w kościele i 23 kinkiety na ścianach. Odnowione i pozłocone zostało również tabernakulum oraz symbole – Baranek Boży oraz Duch Św. na ołtarzu i na ambonce, jak również gong używany w czasie Mszy św. Została również odnowiona część wieży, strona zachodnia, wieża została pomalowana oraz nałożono nowy tynk. Prace te wykonano dzięki pomocy Klubu Niedzieliska z Chicago oraz z ofiar parafian. W sierpniu tego roku z parafianami z Niedzielisk spotkał się w Chicago ks. proboszcz, uczestnicząc w pikniku „Klubu Niedzieliska”. W 2009 r. urodziło się 7 dzieci, do I Komunii św. przystąpiło 8 dzieci, do sakramentu bierzmowania 17 osób. Zmarło 11 osób.

 

Opr. KJ